ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 906/26-01-2015 - ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Καθηγητών, ως εξής:  

 

ΤΜΗΜΑ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ, τηλ. 2810-394762, email: medsec@med.uoc.gr

  1. Αριθμός  προκήρυξης: 17264/23-10-2014

Φ.Ε.Κ. 1828/31-12-2014 τ. Γ’, ΑΔΑ: 74ΧΑ469Β7Γ-56Τ
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»:  00000405494

Τομέας Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων

      Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμολογία»

     

 

  1. Αριθμός  προκήρυξης: 17263/23-10-2014

Φ.Ε.Κ. 1828/31-12-2014 τ. Γ’, ΑΔΑ: 7Ε0Σ469Β7Γ-54Θ
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»:  00000405574

Τομέας Εργαστηριακής Ιατρικής

      Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ιολογία»

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).  Επίσης τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) καθώς και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής,  στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής.

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:  26-03-2015