Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 665/26-01-2015-ΒΙΟΛΟΓΟΣ Η ΣΥΝΑΦΕΣ(ΚΑ3956)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ3956 και τίτλο «Γενωμική προσέγγιση για την κατανόηση των μηχανισμών αποτοξικοποίησης των ξενοβιοτικών και της προσαρμογής του δάκου στον ελαιόκαρπο»,το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ", ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

 

Περιγραφή αντικειμένου: Μελέτη της αλληλεπίδρασης των ανασυνδιασμένων πρωτεϊνών με ξενοβιοτικά, λιπαρά οξεά και φαινόλες

 

Λήξη: 10-02-2015

 

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :