Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 670/26-01-2015-ΒΙΟΛΟΓΟΣ Η ΣΥΝΑΦΕΣ(ΚΑ3175)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ3175 και τίτλο «Βιολογία των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων. Μετάσταση και ανάπτυξη μεθόδων υγρής βιοψίας - OncoSeed Διαγνωστικά» της Δράσης εθνικής εμβέλειας ʽʼΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑʼʼ - Πράξη ΙΙ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», το οποίο υλοποιείται από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:


Περιγραφή αντικειμένου: Δημιουργία τράπεζας νωπών ιστών και ανάπτυξη ειδικών ανοσοϊστοχημικών τεχνικών

 

Λήξη: 10-02-2015

 

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :