Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 727/28-01-2015 (ΚΑ3679)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3679 και τίτλο «Γνωσιακές, ψυχοκοινωνικές και φυσιολογικές συνιστώσες προσαρμογής και ποιότητας ζωής σε αυτοάνοσα νοσήματα: Διαχρονική μελέτη ασθενών με Σκλήρυνση κατά πλάκας ή ρευματοειδή αρθρίτιδα», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι" ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

 

Περιγραφή αντικειμένου: Ψυχοκοινωνική και γνωσιακή/νευροψυχολογική αξιολόγηση ασθενών και συντρόφων

 

Λήξη:12-02-2015

 

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :