Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φυσικής της Σχολής θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.12.2017 έως 31.08.2019

Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, ως εξής :

 

Δικαίωμα εκλέγειν - εκλέγεσθαι - Εκλέκτορες - Όργανο διενέργειας εκλογών – Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών - ώρες ενάρξεως και λήξεως της ψηφοφορίας - Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων – Ανακήρυξη υποψηφίων - Εκλογικό Τμήμα – Εφορευτικές Επιτροπές - Εφαρμοστέες διατάξεις για την εκλογική διαδικασία

 

[Α] ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.

 

Η ψηφοφορία διεξάγεται σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από το όργανο που είναι αρμόδιο για την προκήρυξη των εκλογών και σε χώρο που ορίζει το όργανο διενέργειας των εκλογών. (Υ.Α. 153348/Ζ1/15.09.2017 - άρθρο 5 παρ.1).

 

Οι εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών θα διεξαχθούν στις 24 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη. Ως ώρα έναρξης της ψηφοφορίας ορίστηκε η ενάτη (9η) πρωινή και ώρα λήξης η δεκάτη τετάρτη (14η) απογευματινή.

 

Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, οι εκλογές θα διεξαχθούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017, κατά τις ίδιες ώρες έναρξης και λήξης στο ίδιο εκλογικό τμήμα και με την ίδια Εφορευτική Επιτροπή. (Υ.Α. 153348/Ζ1/2017, άρθρο 5, παρ. 1).

 

 

Παρακαλώ δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη

 

 

 

 

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ