Πρακτικό 3ης Συνεδρίασης Τριμελούς Επιτροπής με θέμα την Οργάνωση των Εκλογικών διαδικασιών του Κοσμήτορα της ΣΘΤΕ του ΠΚ

Η Τριμελής Επιτροπή που ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 207/9-1-2013 πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης και βάσει του Αρθρ. 3 παρ. 2 εδαφ. Β του Ν. 4076/2012, συνεδρίασε σήμερα 6/3/13 μετά από την υπ. αριθμ. 2519/4-3-13 πρόσκληση του Προέδρου της επιτροπής κ. Κατερινόπουλου με σκοπό την οργάνωση των Εκλογικών διαδικασιών του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (ΣΘΤΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΚ) για θητεία που θα άρχεται από της εκλογής του έως την 31.8.16.