Πρόγραμμα Erasmus

Το πρόγραμμα Erasmus ξεκίνησε το 1987, και το 2012 γιόρτασε τα 25α του γενέθλια. Είναι μία από τις διασημότερες δράσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και απευθύνεται στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υποστηρίζει τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ), και ενισχύει τη συμβολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στη διαδικασία της καινοτομίας. Πέρα από τα ακαδημαϊκά οφέλη, προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο και ενισχύει την ταυτότητα του ευρωπαίου πολίτη. 
Το εν λόγω πρόγραμμα, όσον αφορά τη φοιτητική κινητικότητα, έχει χαρακτηριστεί κοινωνικό φαινόμενο, καθώς στα πλαίσιά του έχουν μετακινηθεί πάνω από 3.000.000 φοιτητές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και είχαν τη παράλληλη δυνατότητα επαφής με ξένους πολιτισμούς και κουλτούρες. Οι περισσότεροι από τους μετακινούμενους φοιτητές χαρακτήρισαν την περίοδο αυτή ως εμπειρία ζωής. 

Στο πλαίσιο του προαναφερόμενου προγράμματος, το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει συνάψει πάνω από 500 διμερείς συμφωνίες συμμετέχοντας ταυτόχρονα στις ακόλουθες δράσεις:

 

  • Κινητικότητα Φοιτητών για σπουδές
  • Κινητικότητα Φοιτητών και αποφοίτων για πρακτική άσκηση
  • Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς  και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)
  • Παράρτημα Διπλώματος (DS)
  • Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία
  • Κινητικότητα λοιπού προσωπικού για επιμόρφωση
  • Κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.uoc.gr/intrel/index.php/el/