Στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας

 

1) Τμήμα Φυσικής

Οι ερευνητικές κατευθύνσεις στο τμήμα Φυσικής ορίζονται από τους τομείς:

Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής, όπου η έρευνα στην Θεωρητική και Παρατηρησιακή Αστροφυσική και Διαστημική Φυσική καλύπτει ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων, από την μελέτη της ατμόσφαιρας της Γης έως τη μελέτη μακρινών γαλαξιών, Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Εφαρμοσμένης Φυσικής όπου οι ερευνητές προσεγγίζοντας τη Μικροηλεκτρονική και τα Υλικά αναπτύσσουν την έρευνά τους μέσω του Εργαστηρίου Εφαρμογών Ηλεκτρομαγνητισμού, Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων, όπου προσδιορίζονται τα έσχατα συστατικά της ύλης και διατυπώνονται οι θεμελιώδεις νόμοι που διέπουν την δυναμική τους, όπως και η αναλυτική και αριθμητική μελέτη της δυναμικής των μαγνητικών φυσαλίδων σε μαγνητικά υλικά και των δινών σε λεπτά υπεραγώγιμα υμένια, ενώ αντικείμενο του πεδίου αυτού είναι ο προσδιορισμός Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. Ο τομέας αυτός της έρευνας βρίσκεται στο μέτωπο της διερεύνησης των ιδιοτήτων τέτοιων υλικών, που συνδέονται άμεσα με εφαρμογές σημαντικές για την ανάπτυξη και ένταξη της χώρας σε κρίσιμες διεθνείς ερευνητικές και τεχνολογικές εξελίξεις, εστιάζεται σε δύο συχνά επικαλυπτόμενες κατευθύνσεις. Η πρώτη δραστηριότητα σχετίζεται με θέματα Επιστήμης Υλικών, της οποίας το πιο σημαντικό θεωρητικό εργαλείο είναι η Υπολογιστική Φυσική. Οι κύριες ερευνητικές δραστηριότητες εστιάζονται στην Επιστήμη Υλικών, στη Φυσική πολλών σωμάτων, στη Μη γραμμική φυσική.


2) Τμήμα Χημείας 
Οι ερευνητικές κατευθύνσεις στο τμήμα Χημείας ορίζονται από τους τομείς:
Ανόργανης Χημείας, ο οποίος ασχολείται με ένα μεγάλο αριθμό σημαντικών θεμάτων συμπεριλαμβανομένου της Βιοανόργανης Χημείας και της Χημείας των Υλικών με επίκεντρο της έρευνας  στη  σύνθεση,  χαρακτηρισμό και εφαρμογές των λειτουργικών ενώσεων, Βιοχημείας, ο οποίος παρέχει εξαιρετική ερευνητική κατάρτιση στην πρωτεϊνική βιοχημεία, βιοφυσική, βιοτεχνολογία, πρωτεϊνωματική και αναλυτική βιοχημεία,  σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, Οργανικής Χημείας ο οποίος ασχολείται με «εξωτικά» οργανικά μόρια, απομόνωση-χαρακτηρισμό και σύνθεση φυσικών προϊόντων, νέες συνθετικές μεθόδους, ολική σύνθεση βιοδραστικών μορίων, οργανική φωτοχημεία, φυσικοοργανική χημεία, νέα νανοϋλικά βασισμένα σε φουλερένια, μηχανισμούς οργανικών αντιδράσεων,  βιομιμητική σύνθεση φυσικών προϊόντων, σύνθεση φθοριζόντων δεικτών ιόντων, κατάλυση με μεταλλικά νανοσωματίδια,βιοκατάλυση-βιομετασχηματισμούς, Περιβαλλοντικής και Αναλυτικής Χημείας όπου ερευνούνται περιβαλλοντικά θέματα σχετικά με την Ατμοσφαιρική Χημεία, την Οικοτοξικολογία, την Περιβαλλοντική Γεωχημεία, την Ωκεανογραφική Χημεία, τους βιογεωχημικούς κύκλους, τις Κλιματολογικές Αλλαγές, την Υδατική Χημεία και Φυσικοχημείας όπου οι πειραματικές δραστηριότητες άπτονται των εφαρμογών φασματοσκοπικών μεθόδων NMR και Φασματοσκοπιών με Λέιζερ π.χ. Φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων, σκέδαση φωτός, απεικόνισης προϊόντων, φασματομετρία μάζας, LIF, στη χημεία τροφίμων, πολυμερή, φάρμακα, χημική κινητική και δυναμική, νέα έξυπνα υλικά, ενώ  οι θεωρητικές δραστηριότητες συμπληρώνουν και επεκτείνουν τις ερευνητικές ικανότητες του τομέα, προσφέροντας εξειδίκευση σε υψηλής στάθμης ab initio υπολογισμούς δομής, προσημειώσεις μοριακής δυναμικής, υπολογιστικής επιστήμη υλικών, και καινοτόμους μεθόδους αποθήκευσης υδρογόνου.


3) Τμήμα Μαθηματικών  

Οι ερευνητικές κατευθύνσεις στο τμήμα Μαθηματικών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα περιοχών των Θεωρητικών και των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, της Μαθηματικής Φυσικής και της Στατιστικής μέσα από τους τομείς  Άλγεβρας και Γεωμετρίας, Ανάλυσης και Εφασμοσμένων Μαθηματικών και Στατιστικής


4) Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Οι ερευνητικές κατευθύνσεις στο τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα περιοχών των Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών  μέσα από τους τομείς  Ανάλυσης μοντέλων στις φυσικές επιστήμες, Υπολογιστικών μέθοδων στις εφαρμοσμένες επιστήμες, Μαθηματικών μοντέλων πολύπλοκων φυσικών φαινομένων και Μαθηματικών για τη Χρηματοοικονομία.

Οι ερευνητικές κατευθύνσεις στο τμήμα Μαθηματικών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα περιοχών των Θεωρητικών και των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, της Μαθηματικής Φυσικής και της Στατιστικής μέσα από τους τομείς  Άλγεβρας και Γεωμετρίας, Ανάλυσης και Εφασμοσμένων Μαθηματικών και Στατιστικής


5) Τμήμα Τεχνολογίας Υλικών 

Η έρευνα στο πεδίο των Υλικών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υλικών συστημάτων, εφαρμογών και τεχνικών. Κοινός στόχος είναι η κατανόηση των θεμελιωδών ιδιοτήτων των υλικών ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη νέων υλικών και πρωτοποριακών τεχνικών. Η διεπιστημονική έρευνα στο Τμήμα εστιάζεται στα ακόλουθα πεδία των Βιοϋλικών, Επιστήμης Πολυμερών και Κολλοειδών, Θεωρητικής και Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών, Μαγνητικών Υλικών, Οπτοηλεκτρονικής και Χημείας Υλικών.

 

6) Τμήμα Ιατρικής 

Η έρευνα στο τμήμα Ιατρικής υποστηρίζεται από τους τομείς Ακτινολογίας,  Βασικών Επιστημών, Εργαστηριακής Ιατρικής, Κοινωνικής Ιατρικής, Μητέρας – Παιδιού, Μορφολογίας, Νευρολογίας & αισθητηρίων Οργάνων, Παθολογίας, Χειρουργικής και Ψυχιατρικής και Επιστημών Συμπεριφοράς

 

7) Τμήμα Βιολογίας 

Οι ερευνητικές κατευθύνσεις στο τμήμα Βιολογίας ορίζονται από τους τομείς Μοριακής Κυτταρικής & Αναπτυξιακής Βιολογίας & Βιοχημείας όπου υπάρχει εστίαση σε μοριακά και κυτταρικά θέματα στα θηλαστικά, στα φυτά, στα έντομα και στους μύκητες με χρήση μεγάλου εύρους μοριακών, γενετικών, βιοχημικών και δομικών βιολογικών προσεγγίσεων, Βιολογίας οργανισμών, πληθυσμών, περιβάλλοντος & θαλάσσιας βιολογίας όπου οι ερευνητικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν βιοχημεία, μοριακή φυσιολογία. βιοτεχνολογία και συστηματική φυτών, εξελικτική βιολογία, οικολογία και θαλάσσια βιολογία. και Βιοτεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Βιολογίας όπου υπάρχει εστίαση στις εφαρμογές της οργανισμικής και μοριακής βιολογίας σε προβλήματα που σχετίζονται με την Ελληνική οικονομία, έρευνα στις ιχθυοκαλλιέργειες και στην αλιεία,  προστασία φυτών, Βιοτεχνολογία ενζύμων και  Βιοαισθητήρες 

 

8) Tμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

CSD Research Topics

  • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Γλώσσες Προγραμματισμού, και Συστήματα Υπολογιστών (Computer architecture, Programming languages, and Computer Systems)
  • Δίκτυα, Ασφάλεια και Κατανεμημένα Συστήματα (Networks, Security and Distributes Systems)
  • Σήματα και Πολυμέσα (Signals and Multimedia)
  • Βάσεις Δεδομένων, Γνωσιακά και Πληροφοριακά Συστήματα (Databases, Cognitive and Information Systems)
  • Γραφικά, Όραση και Ρομποτική (Computer Graphics, Computer Vision and Robotics) 
  • Αλγόριθμοι και Θεωρία Υπολογισμού (Algorithms and Theory of Computing)
  • Βιοϊατρική Πληροφορική και Υπολογιστική Βιολογία (Biomedical Informatics and Computational Biology) 
  • Επικοινωνία Ανθρώπου – Μηχανής (Human Computer Interaction)
  • Μηχανική Μάθηση, Εξόρυξη Δεδομένων, Αναγνώριση Προτύπων (Machine Learning, Data Mining, Pattern Recognition)

 

9) Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας  

Οι ερευνητικές κατευθύνσεις στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ορίζονται από τους τομείς:


Τομέας Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων με έμφαση στο πεδίο της νεώτερης και σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Ιδιαίτερο βάρος στις δραστηριότητες των μελών έχει η έρευνα στην Οικονομική Ιστορία, την Κοινωνική Ιστορία και την Ιστορία των πόλεων,

 

Τομέας Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών εστιασμένος σε έρευνα στην Οθωμανική Ιστορία και πλήρη κατάρτιση στην Οθωμανική Γλώσσα και Παλαιογραφία, απαραίτητη προϋπόθεση για την οργανωμένη έρευνα στην Οθωμανική Ιστορία,

 

Τομέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας που δραστηριοποιείται στην έρευνα στην Αρχαία, τη Βυζαντινή Ιστορία και την Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης, με ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα στη Νομισματική, την Ιστορία και Κοινωνία του Ύστερου Βυζαντίου και της Μεσαιωνικής Δύσης,

 

Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης που δραστηριοποιείται στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στην προϊστορική, την κλασική και τη βυζαντινή αρχαιολογία και στην ιστορία τέχνης της Δύσης, ενώ πραγματοποιεί κάθε χρόνο αρχαιολογικές εργασίες πεδίου (ανασκαφές και επιφανειακές έρευνες), που έχουν ερευνητικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, και δίνουν έμφαση στη διεπιστημονική συνεργασία στην αρχαιολογία. Οι περιοχές στις οποίες διενεργούνται ανασκαφές περιλαμβάνουν: την Aρχαία Ελεύθερνα (Τομέας Ι -ρωμαϊκή - πρωτοβυζαντινή περίοδος- Ανασκαφή μιας κεντρικής συνοικίας της μεγάλης αυτής αρχαίας κρητικής πόλης, που περιλαμβάνει συγκροτήματα θερμών, αστικές επαύλεις, ένα δημόσιο οικοδόμημα και ένα λατρευτικό κτίσμα (1985-2002), Τομέας ΙΙ -γεωμετρική - βυζαντινή περίοδος- Ανασκαφή στις δύο ακροπόλεις της Ελεύθερνας: στη μια, στο λόφο Πυργί, έχουν ερευνηθεί αρχαϊκός ναός, χριστιανική εκκλησία, οχυρωματικός πύργος και υπόσκαφες δεξαμενές· στη δεύτερη, στο λόφο Νησί, η έρευνα επικεντρώνεται σε μεγάλο ορθογώνιο περίβολο κλασικής περιόδου, και στον ελληνιστικό οικισμό, Τομέας ΙΙΙ -γεωμετρική/αρχαϊκή - ρωμαϊκή περίοδος- θέση Ορθή Πέτρα. Ανασκαφή σε τμήματα της ελληνιστικής και ρωμαϊκής πόλης (άνδηρα οικοδομημάτων, οικίες και πλακόστρωτοι δρόμοι), καθώς και στην κύρια νεκρόπολη των γεωμετρικών/αρχαϊκών χρόνων, όπου διαπιστώνεται η χρήση τριών διαφορετικών ταφικών πρακτικών, της καύσης, του εγχυτρισμού σε πίθους και άλλα αγγεία, και της απλής ταφής), Νήσος Γαύδος-Επιφανειακή (1992-2000, συν/σία KE΄ EΠKA) και πολυεπιστημονική έρευνα (1993-1997, συν/σία ειδικών των φυσικών & κοινωνικών/ανθρωπιστικών επιστημών) έχουν οδηγήσει: στον πρώτο διαχρονικό αρχαιολογικό χάρτη του νησιού (παλαιολιθική/μεσολιθική–σύγχρονη περίοδος)· και στην καταγραφή του φυσικού και του ανθρωπογενούς του περιβάλλοντος, και τη δημιουργία κέντρου-σταθμού για τις εκεί ερευνητικές δράσεις. Η σύγχρονη ανασκαφή (2003–) επικεντρώνεται σε μινωικό κτηριακό συγκρότημα στη θέση Καταλύματα και έχει χαρακτήρα «σχολείου» στις ανασκαφικές μεθόδους, τη μελέτη και προετοιμασία για δημοσίευση των ευρημάτων, Ιερό κορυφής Βρύσινα- με αντικείμενο τη μελέτη και δημοσίευση παλαιότερων ευρημάτων από το μινωικό Ιερό κορυφής του όρους Βρύσινα, τη σύγχρονη ανασκαφή του ιερού και την επιφανειακή έρευνα στην ευρύτερη περιοχή του, Επιφανειακή έρευνα Εσωτερικού Αρχιπελάγους του Ιονίου-επιφανειακή έρευνα στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Δήμου Μεγανησίου (2010-, συν/σία ΛΣΤ′ ΕΠΚΑ) με διεπιστημονικό χαρακτήρα που επιχειρεί την ανασύσταση του χερσαίου και θαλάσσιου παλαιοπεριβάλλοντος στο Πλειστόκαινο και το Ολόκαινο με συμμετοχή ερευνητών από τα πεδία της αρχαιολογίας, γεωλογίας, παλαιοντολογίας, γεωγραφίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας και Ροδαφνίδια Λέσβου με ανασκαφή στην υπαίθρια παλαιολιθική θέση στα Ροδαφνίδια, Λισβορίου Λέσβου (2012–).

 

10) Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

 

Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ορίζονται από τους Τομείς και τα Εργαστήρια του Τμήματος: Τομέας Φιλοσοφίας όπου καλύπτεται ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων της αρχαίας φιλοσοφίας και της ιστορίας της φιλοσοφίας, της φιλοσοφίας της γλώσσας, της φιλοσοφίας του νου, της επιστημολογίας, της πολιτικής, της κοινωνικής και της ηθικής φιλοσοφίας, της βιοηθικής και της αισθητικής και Τομέας Θεωρίας και Μεθοδολογίας Κοινωνικών Επιστημών όπου οι ερευνητικές δραστηριότητες καλύπτουν θέματα στην αναπτυξιακή, την εκπαιδευτική και την κοινωνική ψυχολογία, την ψυχολογία της τέχνης, την σχολική παιδαγωγική και την ιστορία της εκπαίδευσης, την επιστημολογία των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, την κοινωνιολογία και την ανθρωπολογία της, εκπαίδευσης, της τέχνης και του πολιτισμού.

 

11) Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης  

 

Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του Τμήματος εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα περιοχών των Επιστημών της Αγωγής με ιδιαίτερη έμφαση στην προσχολική ηλικία. Ειδικότερα, κύριος στόχος της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος είναι η κατανόηση της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης των παιδιών της προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας (early childhood) και δευτερευόντως η μελέτη παιδιών σε ένα ευρύτερο ηλικιακό πλαίσιο (βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία) με τη συμβολή ποικίλων επιστημονικών παραδειγμάτων από το χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Στις ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος εντάσσονται οι δημοσιεύσεις των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε περιοδικά υψηλού κύρους, η συγγραφή βιβλίων-μονογραφιών, οι ανακοινώσεις σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, η συμμετοχή σε ειδικά ερευνητικά προγράμματα, η συνεργασία με πανεπιστήμια της αλλοδαπής, η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και συμποσίων, η πρόσκληση επιστημόνων για διαλέξεις κ.ά.

Η έρευνα πραγματοποιείται μέσα σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο, το οποίο προσδιορίζεται στο μεγαλύτερο μέρος της από τα τέσσερα (4) ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος:  

Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών & Εφαρμογών: Στο εργαστήριο υλοποιούνται έρευνες από όλο το φάσμα της Παιδαγωγικής επιστήμης και σχετίζονται με: (α) την προσχολική και σχολική παιδαγωγική, (β) τη διδακτική της γλώσσας, των μαθηματικών και των φυσικών εννοιών στην προσχολική εκπαίδευση, (γ) τη συγκριτική παιδαγωγική, (δ) την ιστορία της εκπαίδευσης, (ε) τη διαπολιτισμική παιδαγωγική, (στ) τη διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση, (ζ) την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, (η) την ψυχοπαιδαγωγική μέτρηση και εκπαιδευτική αξιολόγηση, και (θ) την πληροφορική στην εκπαίδευση.  

Εργαστήριο Ψυχολογικής Έρευνας : Στο εργαστήριο αυτό υλοποιούνται έρευνες από όλο το χώρο της Ψυχολογίας που ενδιαφέρεται για τη μελέτη του αναπτυσσόμενου ανθρώπου και της εκπαίδευσής του. Οι έρευνες σχετίζονται με: (α) την αναπτυξιακή και γνωστική ψυχολογία, (β) την ηθική αγωγή και ανάπτυξη, (γ) τη σχολική και συμβουλευτική ψυχολογία, (γ) την ψυχοπαιδαγωγική της ειδικής αγωγής, (δ) την οικολογική ψυχολογία, (ε) την κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμική ψυχολογία, (στ) τη μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας, (ζ) τη μελέτη του σώματος στην εκπαίδευση και την ψυχολογία, (η) τη μελέτη των εναλλακτικών ψυχοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων, (θ) την αφηγηματική και διαλογική ψυχολογία στην εκπαίδευση, (ι) την ψυχολογία της οικογένειας, (ια) την ψυχολογία των μαθηματικών, και (ιβ) την ψυχολογία των συναισθημάτων.

Εργαστήριο Θεατρική & Εικαστικής Παιδείας: Στο εργαστήριο αυτό υλοποιείται βασική και εφαρμοσμένη έρευνα γύρω από τα αντικείμενα του θεάτρου και των εικαστικών τεχνών. Οι έρευνες σχετίζονται με: (α) την αισθητική αγωγή, (β) τη θεατρική παιδεία, (γ) τη μελέτη του θεάτρου σκιών στην εκπαίδευση, (δ) τη δημιουργία θεατρικού εκπαιδευτικού υλικού, και (ε) τη διδακτική των εικαστικών τεχνών.  

Εργαστήριο Μουσικής & Ψυχοκινητικής Αγωγής: Στο εργαστήριο αυτό υλοποιείται έρευνα σχετική με την «ενσωμάτωση» των παραστατικών τεχνών στα σχολικά προγράμματα σπουδών. Οι έρευνες σχετίζονται με: (α) τη διερεύνηση της θεωρητικής υποδομής και των διδακτικών τεχνικών της μουσικής και ρυθμικής έκφρασης, καθώς και της κινητικής δημιουργικότητας παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, (β) την αισθητική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, και (γ) την αξιολόγηση της γραφοκινητικής δεξιότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

 

 

 

12) Τμήμα Κοινωνιολογίας

 

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας δραστηριοποιούνται ερευνητικά  στα πεδία της κοινωνιολογίας της εργασίας, του αστικού και αγροτικού χώρου, των τοπικών κοινωνιών, του κοινωνικού αποκλεισμού και των  κοινωνικών ανισοτήτων, της συλλογικής δράσης και της κοινωνικής  διαμαρτυρίας, αξιοποιώντας ποσοτικούς και ποιοτικούς ερευνητικούς  σχεδιασμούς καθώς και σχεδιασμούς μεικτών μεθόδων. Το Τμήμα  Κοινωνιολογίας αποτελεί, επίσης, έναν από τους επτά κόμβους  ερευνητικών δεδομένων της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής για τις Κοινωνικές Επιστήμες (Social Data Network,/ ) που  είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αρχείων Δεδομένων Κοινωνικών  Επιστημών (CESSDA).

 

Σημαντικό μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος Κοινωνιολογίας υλοποιείται μέσα από τα δύο εργαστήρια του. Το «Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας» (υλοποιεί δραστηριότητες ερευνητικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με έμφαση αφενός στην ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων για τη μελέτη σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων και αφετέρου στην ανάπτυξη του διεπιστημονικού διαλόγου και του κριτικού στοχασμού μέσω της υλοποίησης συνεδρίων και θερινών Σχολείων. Το «Εργαστήριο το Φύλο στις Κοινωνικές Επιστήμες»  υποστηρίζει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες που συνδέονται με τη μελέτη του φύλου και προωθεί το σχετικό επιστημονικό διάλογο λαμβάνοντας υπόψη το διεθνή διδακτική και ερευνητική εμπειρία. 

 

Πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ: Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας