Επιτροπή Ερευνών

Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, τη διαμόρφωση και εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών με πιστώσεις από το αποθεματικό του προς όφελος του Πανεπιστημίου, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και απόφαση της Συγκλήτου.

 

Η Επιτροπή Ερευνών είναι συλλογικό αιρετό όργανο του Πανεπιστημίου με σκοπό την υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύματος, μέσω της διαχείρισης και διοίκησης του Ειδικού Λογαριασμού. Απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των ακαδημαϊκών Σχολών του Πανεπιστημίου, ενώ ως Πρόεδρός της ορίζεται ένας από τους Αναπληρωτές Πρύτανη. Η Επιτροπή Ερευνών συνεδριάζει προκειμένου να προσδιορίζει την ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος και να αποφασίζει για τα τρέχοντα θέματα που αφορούν στη διαχείριση των έργων.

 

Η εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής και η παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης του Ειδικού Λογαριασμού αποτελούν αρμοδιότητες της Γραμματείας.

 

 

Περισσότερα για τον Ειδικό Λογαριασμό στο http://www.elke.uoc.gr