Απήχηση Έρευνας

H ερευνητική δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης όπως αυτή αποτυπώνεται στη διεθνή βιβλιογραφία ή σε δημοσιεύσεις αξιολογητών, αποδεικνύει την ύπαρξη εκτεταμένου δικτύου έρευνας τόσο στο χώρο της Ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότητας, όσο και στον ευρύτερο διεθνή χώρο. Η συγκριτική αξιολόγηση με άλλα Ανώτατα Εκπ. Ιδρύματα δείχνει ότι τα ερευνητικά αποτελέσματα είναι υψηλών προδιαγραφών.

 

Σύμφωνα με την κατάταξη κατά Leiden Ranking for 2015, στο ποσοστό των δημοσιεύσεων που εντάσσεται στο 10% των πιο συχνά επισκεπτόμενων δημοσιεύσεων, κανονικοποιημένα κατά μέγεθος, το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται ανάμεσα στα 400 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και είναι 324ο ανάμεσα στα 500 Πανεπιστήμια παγκοσμίως.


Το 2011 το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμπεριλήφθηκε μεταξύ των 400 Πανεπιστημίων στον κατάλογο του Times Higher Education World University Ranking έχοντας καταταγεί, στη σχετική λίστα,  μεταξύ των θέσεων 276-300.