Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η έρευνα είναι από τους βασικότερους δείκτες της πορείας ενός Πανεπιστημίου και η αποτίμησή της είναι υποχρέωση και καθήκον της εκάστοτε Διοίκησής του. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης από ιδρύσεώς του είχε ερευνητικό προσανατολισμό σε όλα τα επιστημονικά αντικείμενα, που θεραπεύονται από τα 16 Τμήματα και τα διάφορα εργαστήριά του, με αποτέλεσμα να αποτελεί σήμερα στην κυριολεξία τον χώρο στον οποίο καλλιεργείται και παράγεται νέα γνώση και τεχνολογική καινοτομία σε ένα μεγάλο φάσμα ερευνητικών περιοχών και ειδικότερα, στην βιοϊατρική και υγεία, την βιοτεχνολογία, το περιβάλλον - χερσαίο, θαλάσσιο και ατμοσφαιρικό -, την πληροφορική, την φυσική, τα μαθηματικά και τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, την νανοτεχνολογία, την επιστήμη των υλικών, την επιστήμη της θάλασσας, την εκπαίδευση και την γλώσσα, την ιστορία και την αρχαιολογία, την ψυχολογία, τις κοινωνικές, τις πολιτικές και τις οικονομικές επιστήμες.

 

Η αριστεία στην έρευνα είναι βασικό στοιχείο προσανατολισμού στην εξέλιξη του Πανεπιστημίου Κρήτης με στόχο την προσέλκυση ερευνητών και την διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου. Η πορεία αυτή υποστηρίζεται άμεσα από τις υπάρχουσες υποδομές, ένα πλήθος επιστημόνων (506 μέλη ΔΕΠ & και κατά μέσο όρο 140 συμβασιούχους ΠΔ-407 ετησίως) και ένα  ισχυρό Διοικητικό Προσωπικό (502 άτομα σε θέσεις ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΜΟΝΙΜΟΙ, ΙΔΑΧ). Ένα δίκτυο ερευνητικών συνεργασιών έχει αναπτυχθεί και υποστηρίζεται διαρκώς μέσα από τα υλοποιούμενα έργα, τη συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα διεθνούς κύρους, την αλληλεπίδραση με επιχειρήσεις και ιδιώτες.

 

Η κατάταξη του Πανεπιστημίου Κρήτης ανάμεσα σε άλλα Ευρωπαϊκά ή Διεθνή Πανεπιστήμια βρίσκεται ανάμεσα στα 500 στα καλύτερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης.

 

Ένας μεγάλος αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων υλοποιείται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης κάτω από το πλαίσιο διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού  και της Επιτροπής Ερευνών. Τα έργα αυτά ενισχύουν τη βασική έρευνα, τις εφαρμογές, την καινοτομία, τα ερευνητικά πρωτόκολλα, την εκπαίδευση, την επιμόρφωση, την ανάδειξη και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

 

Αναλυτική παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας που διενεργείται σε κάθε Τμήμα είναι δυνατή μέσα από τις ιστοσελίδες κάθε Τμήματος / τομέα.