Πρόσθετες Δυνατότητες Σπουδών

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν τη δυνατότητα μέσω του προγράμματος Erasmus, ή στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών με πανεπιστήμια του εξωτερικού

 

  • να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό, σε άλλο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο,

  • να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση σε κέντρα κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, σχολεία, επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς σε ευρωπαϊκή χώρα

  • να συμμετέχουν σε εντατικά προγράμματα σπουδών (Eramsus Intensive Programmes)

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά τα προγράμματα Erasmus του πανεπιστημίου μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων

 

Πολλά Τμήματα οργανώνουν επίσης Θερινά Σχολεία, δηλαδή προγράμματα διδασκαλίας μικρής διάρκειας στην αγγλική γλώσσα, με διδάσκοντες από τουλάχιστον τρία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών. Για πληροφορίες απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα και τη γραμματεία του τμήματος.