Ακαδημαϊκές Υποχρεώσεις υποψήφιου διδάκτορα

Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει την υποχρέωση, εφόσον του ζητηθεί, να προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Τμήμα στο οποίο εκπονεί τη διατριβή του, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος.