Αίτηση για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Ο υποψήφιος, που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, σ, προσδιορίζοντας σε γενικές γραμμές , το αντικείμενό της.

 

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος εξετάζει αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με βάση τα κριτήρια που έχουν προσδιοριστεί στον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που προβλέπονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

 

Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.