Έλεγχος προόδου

Ο επιβλέπων καθηγητής εποπτεύει και υποστηρίζει την έρευνα του υποψήφιου διδάκτορα.

Στο έργο αυτό συνεπικουρείται από τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (Τ.Σ.Ε.). Ο υποψήφιος οφείλει να επικοινωνεί και να συνεργάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με τα μέλη της Τ.Σ.Ε., καθώς και να υποβάλει σε λεπτομερή έκθεση προόδου, την οποία η επιτροπή διαβιβάζει, επαρκώς σχολιασμένη, στη Συντονιστική Επιτροπή. Αδικαιολόγητη και παρατεταμένη αμέλεια στην υποβολή έκθεσης προόδου επιτρέπει στη Συντονιστική Επιτροπή να εισηγηθεί στη Γ.Σ.Ε.Σ. τη διαγραφή του φοιτητή από το μητρώο των σπουδαστών. Η εγκεκριμένη από την ΤΣΕ έκθεση προόδου καταχωρείται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.

 

Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί των Τμημάτων προσδιορίζουν επιμέρους κριτήρια ελέγχου προόδου του υποψήφιου διδάκτορα καθώς και τη διαδικασία διαγραφής του.