Οργάνωση του Προγράμματος Σπουδών

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα.

 

Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας και γίνεται με απόφαση του Πρύτανη του Ιδρύματος.

 

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από δεκατρείς (13), το μάθημα θεωρείται ότι δε διδάχτηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών.

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών αναθεωρείται κάθε Απρίλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τους τίτλους των Υποχρεωτικών, των Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικών (Υποχρεωτικά Επιλεγομένων) Μαθημάτων και των Ελεύθερων Επιλογών (Ελεύθερα Επιλεγομένων Μαθημάτων), το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, καθώς και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων αυτών.  Για τη μορφή του μαθήματος (Παράδοση, Σεμινάριο ή Εργαστήριο) αποφασίζει η Γ.Σ. του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση του διδάσκοντα.

Τα μαθήματα κατανέμονται σε οκτώ (8) αυτοτελή ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκτός του τμήματος  Ιατρικής για το οποίο είναι δώδεκα (12), και διδάσκονται εβδομαδιαία. Η κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική για τους φοιτητές.

 

Ανταποκρίνεται, ωστόσο, σε συνθήκες κανονικής φοίτησης, προσαρμοσμένης στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου και στην αλληλουχία των προαπαιτούμενων και εξαρτώμενων από προαπαιτούμενα μαθημάτων. Το Τμήμα μπορεί, αν κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη, να επαναλάβει την προσφορά του ίδιου μαθήματος σε συνεχόμενα εξάμηνα.

 

Μέσα στις δυο πρώτες εβδομάδες  κάθε εξαμήνου, ο διδάσκων παραδίδει στους φοιτητές ή αναρτά στο student web  το  περίγραμμα του μαθήματος, δηλαδή το περιεχόμενο του μαθήματος, τις επιμέρους ενότητες ανά εβδομάδα διδασκαλίας,  την βασική και συμπληρωματική βιβλιογραφία του μαθήματος καθώς και τον τρόπο εκτίμησης της επίδοσης των φοιτητών. 

Αντίγραφο του περιγράμματος μαθήματος κατατίθεται και στη Γραμματεία του Τμήματος.