Πρόγραμμα Σπουδών και Διδασκαλία Μαθημάτων

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς ένα πρόγραμμα σπουδών, που περιλαμβάνει μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια ή και πρακτική άσκηση , μεταπτυχιακή εργασία ανάλογα με τις προβλέψεις του κάθε ΠΜΣ.

 

Τη διδασκαλία μαθημάτων και των ασκήσεων μπορούν να αναλαμβάνουν:

 

  • Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες ή διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/1980.

  • Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική ή ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα.

  • Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

 

Ωστόσο, δεν επιτρέπεται στα μέλη Δ.Ε.Π. να απασχολούνται αποκλειστικά σε Π.Μ.Σ.

 

Η διδασκαλία των μαθημάτων και των ασκήσεων του Π.Μ.Σ ανατίθεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. με απόφασή της, ύστερα από εισήγηση της συνέλευσης των μελών ΔΕΠ του αρμόδιου Τομέα. Ειδικότερες προϋποθέσεις για ανάθεση διδασκαλίας και ασκήσεων ορίζονται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.