Δ.Α.ΣΤΑ.

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης συστάθηκε και λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικών πόρων.

Το κύριο αντικείμενο της ΔΑΣΤΑ αφορά στην χάραξη της στρατηγικής του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας, τον έλεγχο των επιμέρους δομών και πολιτικών στον τομέα αυτό, ενώ στις υπηρεσίες της περιλαμβάνεται και η διενέργεια εισηγήσεων προς τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος σε ότι αφορά στα θέματα σύνδεσης των φοιτητών με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα.
Η ΔΑΣΤΑ συντονίζει τις επιμέρους δομές, δηλαδή το Γραφείο Διασύνδεσης, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και  φροντίζει την ανάπτυξη συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ τους για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.

 

Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης στηρίζει τους φοιτητές και αποφοίτους στον προσανατολισμό και σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους, αλλά και στην άμεση και αποτελεσματική σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας. Οι υπηρεσίες που παρέχει περιλαμβάνουν:

  • ενημέρωση για θέσεις εργασίας και σεμινάρια κατάρτισης

  • πληροφόρηση για μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες

  • συμβουλευτική σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού

  • συμβουλευτική επιχειρηματικών ιδεών των φοιτητών/-τριών και πτυχιούχων

περισσότερα

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Ο όρος Πρακτική Άσκηση χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια περίοδο εργασίας κατά την οποία, ο φοιτητής ασχολείται σε ένα φορέα με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας στον εργασιακό χώρο σε συγκεκριμένη δραστηριότητα που σχετίζεται με τις ακαδημαϊκές σπουδές του και τους προσωπικούς στόχους του.

περισσότερα

 

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ)

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ), μέσω εξειδικευμένων μαθημάτων, συμβουλευτικής καθοδήγησης, διεξαγωγής έρευνας και κοινωνικής δικτύωσης με φορείς της αγοράς, εφοδιάζει τους φοιτητές με μεθοδολογικά «εργαλεία» στο πεδίο της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Σκοπός της ΜΟΚΕ είναι η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων, η καλλιέργεια θετικών στάσεων και η ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από τους φοιτητές, καθώς και η καλύτερη σύνδεση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με τις διαφαινόμενες τάσεις στην καινοτομία και επιχειρηματικότητα, και στα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα

περισσότερα