Αναβολή στράτευσης

 

Οι φοιτητές που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις δικαιούνται αναβολής στράτευσης για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η αναβολή κατάταξης χορηγείται μέχρι τη συμπλήρωση του 28ου έτους.

 

Με την εγγραφή του, ο φοιτητής προσκομίζει στο αρμόδιο Στρατολογικό γραφείο Πιστοποιητικό Εγγραφής που χορηγεί η Γραμματεία του Τμήματος. Επίσης ο φοιτητής οφείλει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του να προσκομίσει Πιστοποιητικό Σπουδών για διακοπή της αναβολής του.