Εξεταστικές Περίοδοι και Ανακοινώσεις Βαθμολογίας

Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το τέλος  του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων και πριν από την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του επόμενου έτους.

Εάν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερο από   τρεις  (3) φορές σε εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος, εξετάζεται από τριμελή επιτροπή καθηγητών της σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα.

 

Ο διδάσκων μπορεί να οργανώσει  γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις.

Η εκτίμηση, λοιπόν, της επίδοσης του φοιτητή σε κάθε μάθημα γίνεται:

 

  • με γραπτή ή προφορική, εξέταση στο τέλος του εξαμήνου
  • με συνδυασμό της επίδοσης στις εξετάσεις και σε γραπτές εργασίες ή προόδους και άλλου είδους ενδιάμεσες δοκιμασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
  • με εκτίμηση της ποιότητας της σεμιναριακής ή εργαστηριακής εργασίας και της συμμετοχής στο πλαίσιο του Σεμιναριακού ή Εργαστηριακού Μαθήματος.

 

Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα εκφράζεται με την κλίμακα των αριθμών από ένα (1) έως δέκα (10). Βάση επιτυχίας είναι ο αριθμός (5).

 

Η βαθμολογία κάθε μαθήματος κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από το τέλος της εξεταστικής περιόδου.