Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής

Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα, ορίζεται από τη ΓΣΕΣ, επταμελής εξεταστική επιτροπή, στην οποία μετέχουν και τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Τα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της επταμελούς εξεταστικής πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο Τμήμα.

 

Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές ΑΕΙ, καθηγητές ΑΣΕΙ, και μέλη ΕΠ των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄, Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Όλα τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του.

 

Ο υποψήφιος διδάκτορας παρουσιάζει τη διατριβή του δημόσια, ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, η οποία και θα την κρίνει. Για την έγκριση της διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Η αναγόρευση του υποψήφιου διδάκτορα γίνεται από τη ΓΣΕΣ.