Διάρκεια Φοίτησης και αναστολή Σπουδών

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης έχουν διάρκεια από ένα ημερολογιακό έτος έως δύο ακαδημαϊκά έτη ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών.

 

Παράταση της διάρκειας σπουδών μπορεί να δοθεί στο μεταπτυχιακό φοιτητή μετά από αίτησή του και σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ή της Ε.Δ.Ε. του Προγράμματος.

 

Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης, ωστόσο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τη διπλάσια από την προβλεπόμενη κανονική διάρκεια σπουδών.

 

Αναστολή σπουδών για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους μπορεί να δοθεί μετά από αίτηση που αποστέλλει ή καταθέτει ο φοιτητής στην Γραμματεία του Τμήματος ή του Προγράμματος. Το αρμόδιο συλλογικό όργανο εξετάζει το αίτημα και αποφαίνεται σχετικά.