Απονομή Πτυχίου - Ορκωμοσία

Το πτυχίο χορηγείται  μέσα σε δύο (2) μήνες από την ολοκλήρωση των σπουδών του φοιτητή, υπογράφεται δε από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του οικείου Τμήματος. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των δύο (2) μηνών, το πτυχίο χορηγείται με μόνη την υπογραφή του Πρύτανη και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο τίτλος του πτυχίου  υπογράφεται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού.

 

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, με σχετική απόφαση της, ορίζει ότι για τους φοιτητές που εισήχθηκαν στο Πανεπιστήμιο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και προγενέστερα οι προϋποθέσεις για την χορήγηση του πτυχίου είνα:

α) η επιτυχής παρακολούθηση στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών μαθήματα για τη λήψη πτυχίου και

β) η  παρακολούθηση του εκ του νόμου προβλεπόμενου ελάχιστου αριθμού εξαμήνων φοίτησης

 

Σε περιπτώσεις ιδιαίτερων επιδόσεων ενός φοιτητή και μετά από αίτηση του, η Γ.Σ. του Τμήματος με αιτιολογημένη απόφαση της και εφόσον δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, μπορεί να του χορηγήσει πτυχίο κατά ένα εξάμηνο λιγότερο από τον προβλεπόμενο αριθμό εξαμήνων για την λήψη του πτυχίου. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος φοιτητής έχει ολοκληρώσει όλα τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών μαθήματα για την απόκτηση