Διάρκεια Σπουδών

Η ανώτερη διάρκεια φοίτησης, για τους προπτυχιακούς φοιτητές που εγγράφονται από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και μετά, είναι ίση με τον αριθμό των ετών που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξημένο κατά 4 εξάμηνα (2 έτη) (δηλαδή συνολικά 8 έτη για το Τμήμα Ιατρικής και 6 έτη για τα υπόλοιπα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης). Με τη λήξη του ανωτέρω χρονικού ορίου, οι φοιτητές διαγράφονται αυτοδικαίως. Ωστόσο, μπορούν να εγγραφούν σε εξάμηνα πέραν των ορίων αυτών, εφόσον βέβαια πληρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος.