Πληροφορίες για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Γενικές πληροφορίες για την παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί σε ΜΔΕ


Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Τμήματος ρυθμίζει σε λεπτομέρεια τις διαδικασίες για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και την απονομή ΜΔΕ.