Μεταπτυχιακή Εργασία

Η μεταπτυχιακή εργασία μπορεί να εκπονείται στην ελληνική, ή άλλη, γλώσσα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του Προγράμματος ή στο πρωτόκολλο συνεργασίας, αν πρόκειται για διιδρυματικό ή διακρατικό πρόγραμμα. Ωστόσο, σε περίπτωση κατά την οποία η μεταπτυχιακή εργασία συντάσσεται σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, ο υποψήφιος πρέπει να συμπεριλάβει στη μελέτη του εκτενή περίληψη στην Ελληνική.

 

Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων καθηγητής και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄,Β΄,Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.