Χρονική Διάρκεια Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Με απόφαση της ΓΣΕΣ μπορεί να προβλέπεται η παράλληλη παρακολούθηση και επιτυχής περάτωση οργανωμένου κύκλου μαθημάτων ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων.

 

Για τους υποψήφιους διδάκτορες, που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

 

Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Συνέλευσης στα πλαίσια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.