Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργούν σαράντα τέσσερα (44) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ). Από αυτά τα πέντε (5) λειτουργούν με συνεργασία δύο ή περισσοτέρων ακαδημαϊκών τμημάτων του πανεπιστημίου (διατμηματικά), τα τρία (3) λειτουργούν σε συνεργασία και με άλλα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή φορείς έρευνας της χώρας μας, ενώ τρία (3) προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών είναι διακρατικά

 

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των ακαδημαϊκών τμημάτων απονέμουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε αντίστοιχη επιστημονική περιοχή ή και / ειδίκευση.

 

Ο Κανονισμός Σπουδών του ΠΜΣ δίνει πληροφορίες για τη διαδικασία επιλογής φοιτητών στο πρόγραμμα, για τη διάρκεια και το πρόγραμμα σπουδών, και γενικά ρυθμίζει τις διαδικασίες λειτουργίας του ΠΜΣ.

 

Κάθε Ακαδημαϊκό Τμήμα λειτουργεί επίσης Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών και απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα 

 

Το πανεπιστήμιο συμμετέχει επίσης και σε άλλα ΠΜΣ που διοργανώνονται σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στο Other Joint Masters Programmes