Εγγραφή

 

 

Εγγραφή νεοεισαχθέντων

 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι η ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2017 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί  από 5 έως 14 Σεπτεμβρίου 2017. Η διαδικασία εγγραφής θα πραγματοποιείται με αίτηση των επιτυχόντων μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, με την εισαγωγή του ίδιου κωδικού πρόσβασης (password) που χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η εφαρμογή βρίσκεται σε λειτουργία από το μεσημέρι της 5ης Σεπτεμβρίου 2017.


Σε δεύτερη φάση μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών και αφού το Υπουργείο Παιδείας αποστείλει στις γραμματείες των Τμημάτων τους καταλόγους των εγγεγραμμένων φοιτητών, οι νεοεισαχθέντες, για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες της Σχολής τους, θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους. Σε κάθε περίπτωση σε αυτή τη φάση, η Γραμματεία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες.


Σύμφωνα με την παράγραφο 8 της υπ'αριθμό Φ253/139394/Α5, για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσίαστο εξωτερικό, ή για περίπτωση επιτυχόντα που δεν ολοκλήρωσε εμπρόθεσμα και πλήρως τη διαδικασίατης ηλεκτρονικής εγγραφής, είναι δυνατή η εγγραφή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τόσο η σχετική αίτηση όσο και τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τον επιτυχόντα απευθείας στη γραμματεία του τμήματος χωρίς τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και με πιθανή υποχρέωση φυσικής παρουσίας στη γραμματεία του τμήματος σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής. Η εγγραφή ολοκληρώνεται ή μη, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του τμήματος. Επιτυχών, που δεν εγγράφηκε ούτε με τη διαδικασία των προηγουμένων εδαφίων αυτής της παραγράφου χάνει το δικαίωμα εγγραφής για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, καθώς και για τα επόμενα έτη για το συγκεκριμένο τμήμα επιτυχίας.


Οι νεοεισαχθέντες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε κάποιο άλλο Τμήμα, δεν θα μπορέσουν να εγγραφούν στο νέο Τμήμα εισαγωγής τους, αν προηγουμένως δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγραφής τους από το προηγούμενο Τμήμα, και δεν αποσταλούν στο νέο Τμήμα η βεβαίωση διαγραφής και όλα τα σχετικά στοιχεία του φακέλου τους.Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες εισαγομένων θα ακολουθήσει ξεχωριστή εγκύκλιος.Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων θα καθοριστεί και θα πραγματοποιηθεί από τα αρμόδια Υπουργεία.