Ανανέωση εγγραφής και επιλογή μαθημάτων ανά εξάμηνο

Κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου και στην προθεσμία που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Τμήματος - και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία - όλοι οι φοιτητές ανεξαρτήτως έτους σπουδών, θα πρέπει  να ανανεώνουν την εγγραφή τους σε κάθε εξάμηνο και συγχρόνως να δηλώνουν τον ελάχιστο αριθμό  των απαιτούμενων μαθημάτων.


Οι φοιτητές εγγράφονται ηλεκτρονικά μέσω του Student Web στο τρέχον εξάμηνο και ταυτόχρονα  υποβάλλουν τη δήλωση προτίμησης μαθημάτων.

 

Οι φοιτητές που δεν προχωρούν σε ανανέωση εγγραφής με δήλωση μαθημάτων για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφονται αυτοδικαίως από τη σχολή. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική Πράξη από τον Κοσμήτορα της Σχολής. (παρ. 2,  άρθρο 33,  Ν.4009/2011).