Υποτροφίες Επιτροπής Ερευνών

Οι υποτροφίες αυτές θεσπίστηκαν βάσει της Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης στη συνεδρία 144/07-12-1999.

 

Δικαιούχοι:

Μεταπτυχιακοί φοιτητές (β΄ κύκλος σπουδών) και Υποψήφιοι διδάκτορες (γ΄ κύκλος σπουδών), των ακαδημαϊκών Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, της Σχολής Επιστημών Αγωγής και της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

 

Οι υποτροφίες χορηγούνται μετά από αιτιολογημένη έκθεση επιλογής της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του κάθε Τμήματος.

(Πληροφορίες από τις Γραμματείες των Τμημάτων)