Υποτροφία Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη

Η υποτροφία δίδεται από το Κληροδότημα Μαρίας Μανασσάκη, το οποίο θεσπίστηκε στις 25-07-2000.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ένα έτος και το ποσό καθορίζεται μετά από απόφαση της Επιτροπής Χορήγησης Υποτροφιών του Κληροδοτήματος, σύμφωνα με τα όρια χορήγησης υποτροφιών του Υπουργείου Οικονομικών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα.

Η υποτροφία προκηρύσσεται ετησίως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης και των αντίστοιχων Τμημάτων και δημοσιεύεται στον Τύπο. Η τελική έγκριση διορισμού του προτεινόμενου από το Πανεπιστήμιο Κρήτης υποτρόφου πραγματοποιείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων.

 

Δικαιούχοι:

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής Επιστημών Υγείας και της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης που έχουν αριστεύσει στις σπουδές τους και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Είναι Έλληνες υπήκοοι.

  • Η ηλικία τους δεν υπερβαίνει το 36ο έτος.

  • Είναι κάτοχοι πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς.

  • Δε λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και δεν έχουν χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.

 

Δικαιολογητικά:

 

(Πληροφορίες από τις Γραμματείες των Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής και από την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Ευγενία Μπαλάφα, τηλ. 2810 393620)