Υποτροφία Εμμανουήλ Σακλαμπάνη

Η υποτροφία δίδεται από το Κληροδότημα Εμμανουήλ Σακλαμπάνη, το οποίο θεσπίστηκε στις 17-01-2007.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ένα ακαδημαϊκό έτος και το ποσό καθορίζεται μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με τα όρια χορήγησης υποτροφιών του Υπουργείου Οικονομικών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Η υποτροφία προκηρύσσεται ετησίως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης και των αντίστοιχων Τμημάτων και δημοσιεύεται στον Τύπο. Η τελική έγκριση διορισμού του προτεινόμενου από το Πανεπιστήμιο Κρήτης υποτρόφου πραγματοποιείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων.

 

Δικαιούχοι:

Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών και Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που επιθυμούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο γνωστικό πεδίο της «Διδακτικής» και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Είναι Έλληνες υπήκοοι.

 • Η ηλικία τους δεν υπερβαίνει το 36ο έτος.

 • Είναι κάτοχοι πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς.

 • Δε λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και δεν έχουν χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.

 • Έχουν γίνει δεκτοί από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

 

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση

 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986

 • Αντίγραφο πτυχίου

 • Δύο συστατικές επιστολές

 • Έγγραφο αποδοχής από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού

 

(Πληροφορίες από τις Γραμματείες των Τμημάτων Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας και από την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Ευγενία Μπαλάφα, τηλ. 2810 393620)