Υποτροφία Χρυσάνθου & Αναστασίας Καρύδη

Η υποτροφία δίδεται από το Κληροδότημα Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη, το οποίο θεσπίστηκε στις 17-06-2008)

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ένα ακαδημαϊκό έτος και το ποσό καθορίζεται μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, βάσει των εσόδων του κληροδοτήματος.

Η υποτροφία προκηρύσσεται ετησίως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης και των αντίστοιχων Τμημάτων και δημοσιεύεται στον Τύπο. Η τελική έγκριση διορισμού του προτεινόμενου από το Πανεπιστήμιο Κρήτης υποτρόφου πραγματοποιείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων.

 

Δικαιούχοι:

Οι πρωτοετείς φοιτητές των Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, που αποφοίτησαν από Λύκειο του Νομού Ηρακλείου ή Λασιθίου και πέτυχαν με τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, την υψηλότερη σειρά εισαγωγής στο Τμήμα τους και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Είναι Έλληνες υπήκοοι.

  • Η ηλικία τους δεν υπερβαίνει το 36ο έτος.

  • Είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς.

  • Δε λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και δεν έχουν χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.

 

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση

  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986

  • Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου

  • Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος για τη σειρά εισαγωγής του υποψήφιου υποτρόφου στο Τμήμα

 

(Πληροφορίες από τις Γραμματείες των Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και από την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Ευγενία Μπαλάφα, τηλ. 2810 393620)