Υποτροφία Αλεξάνδρου Καραβίτη

Η υποτροφία δίδεται από τη Δωρεά Αλεξάνδρου Καραβίτη σύμφωνα με την 269η/17-09-2009 απόφαση της Συγκλήτου.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ένα ακαδημαϊκό έτος και το ποσό καθορίζεται μετά από απόφαση της Κοσμητείας της εκάστοτε Σχολής, βάσει των εσόδων της δωρεάς.

Η τελική έγκριση διορισμού του υποτρόφου πραγματοποιείται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

 

Δικαιούχοι:

Οι προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με κριτήρια που ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκάστου Τμήματος.

(Πληροφορίες από την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Ευγενία Μπαλάφα, τηλ. 2810 393620)