Πληροφορίες για Υποψήφιους Διδάκτορες

Γενικές πληροφορίες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής


Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Τμήματος ρυθμίζει με λεπτομέρεια τις διαδικασίες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.