Φοίτηση

Οργάνωση του Προγράμματος Σπουδών

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας και γίνεται με απόφαση του Πρύτανη του Ιδρύματος.


Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τους τίτλους των Υποχρεωτικών, των Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικών (Υποχρεωτικά Επιλεγομένων) και των Ελεύθερων Επιλογών (Ελεύθερα Επιλεγομένων) Μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, καθώς και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων αυτών. Τα μαθήματα κατανέμονται σε οκτώ (8) αυτοτελή ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκτός του τμήματος  Ιατρικής για το οποίο είναι δώδεκα (12), και διδάσκονται εβδομαδιαία.

 

Μέσα στις δυο πρώτες εβδομάδες  κάθε εξαμήνου, ο διδάσκων παραδίδει στους φοιτητές ή αναρτά στο student web  το  περίγραμμα του μαθήματος, δηλαδή το περιεχόμενο του μαθήματος, τις επιμέρους ενότητες ανά εβδομάδα διδασκαλίας,  την βασική και συμπληρωματική βιβλιογραφία του μαθήματος καθώς και τον τρόπο εκτίμησης της επίδοσης των φοιτητών. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών  εδώ

 

Ανανέωση εγγραφής και επιλογή μαθημάτων ανά εξάμηνο

Κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου όλοι οι φοιτητές ανεξαρτήτως έτους σπουδών, θα πρέπει να ανανεώνουν την εγγραφή τους σε κάθε εξάμηνο και συγχρόνως να δηλώνουν τον ελάχιστο αριθμό  των απαιτούμενων μαθημάτων.


Οι φοιτητές εγγράφονται ηλεκτρονικά μέσω του Student Web στο τρέχον εξάμηνο και ταυτόχρονα  υποβάλλουν τη δήλωση προτίμησης μαθημάτων.

 

Απώλεια φοιτητικής ιδιότητας - Διαγραφή

Η παρέλευση δύο συνεχομένων ακαδημαϊκών εξαμήνων χωρίς ανανέωση εγγραφής και  δήλωση μαθημάτων από τους φοιτητές όλων των ετών οδηγεί αυτοδίκαια στη διαγραφή τους από τη Σχολή.

Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να αναζητηθούν  στις Γραμματείες των Τμημάτων. 

 

Διάρκεια Σπουδών

Η ανώτερη διάρκεια φοίτησης για τους προπτυχιακούς φοιτητές είναι ίση με τον αριθμό των ετών που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξημένο κατά 4 εξάμηνα (2 έτη). 

 

Αξιολόγηση Μαθήματος Διδασκαλίας από τους φοιτητές 

Μια από τις βασικότερες  διαδικασίες του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας αποτελεί η αξιολόγηση του έργου του Πανεπιστημίου από τους φοιτητές του. Σε αυτήν οι φοιτητές μπορούν να συμβάλλουν με την ενεργό συμμετοχή τους στις διαδικασίες αξιολόγησης των μαθημάτων.

Περισσότερα

 

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) αποτελεί το συντονιστικό όργανο του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του διδακτικού και ερευνητικού έργου καθώς και των υποστηρικτικών δομών του.