Αναστολή σπουδών

Αναστολή σπουδών μπορεί να χορηγηθεί στον υποψήφιο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, μετά από αίτησή του και σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Σ.