Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας - Transcript of Records (ToR)

Στο ευρωπαϊκό σύστημα ECTS, το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας  χρησιμοποιείται για να τεκμηριώσει την επίδοση του φοιτητή με την απαρίθμηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων / μαθημάτων που  έχει παρακολουθήσει, τις πιστωτικές μονάδες που έχει συσσωρεύσει και τον βαθμό  που του έχει απονεμηθεί αντίστοιχα μέχρι την περίοδο που το ζητά. Το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας είναι ένα τυποποιημένο έντυπο για την καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων μελέτης που πραγματοποιήθηκε από το φοιτητή και είναι ένα απαραίτητο εργαλείο αναγνώρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.