Ολοκλήρωση Σπουδών - Ανακήρυξη πτυχιούχου

Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο όταν επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών και πιστωτικών μονάδων.

 

Ο φοιτητής ανακηρύσσεται πτυχιούχος από την ημερομηνία, κατά την οποία  βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής εξετάσθηκε επιτυχώς στο τελευταίο  απαιτούμενο μάθημα για την λήψη του πτυχίου του και ότι έχει συγκεντρώσει τον προβλεπόμενο, από το πρόγραμμα, αριθμό διδακτικών μονάδων. Δηλαδή ο φοιτητής γίνεται πτυχιούχος με την ολοκλήρωση των σπουδών του και πριν ακόμη τη χορήγηση σε αυτόν του τίτλου του πτυχίου του.

 

Η βαθμός του τίτλου σπουδών  (πτυχίου) συνάγεται από το μέσο όρο των βαθμών σε όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών. Ο βαθμός πτυχίου κλιμακώνεται σε: "Άριστα" από 8,50 μέχρι 10, "Λίαν Καλώς" από 6,50 έως 8,50 (μη συμπεριλαμβανομένου) και "Καλώς" από 5 έως 6,50 (μη συμπεριλαμβανομένου).